Política de protecció de dades

Els Pastorets de Balsareny. Política de protecció de dades

(D’acord amb el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016).

La política de protecció de dades que s’enumera a continuació regula el tractament de les dades de caràcter personal recollides per qualsevol mitjà que du a terme l’Associació Els Pastorets de Balsareny (en endavant: l’Associació) en el desenvolupament de les seves funcions i activitats.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals és:
Associació Els Pastorets de Balsareny. Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 26212.

2. Finalitat del tractament de les dades

Les dades que una persona subministra a l’Associació per qualsevol mitjà són tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, amb l’única finalitat de comunicació d’activitats i gestió administrativa.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals es poden recollir dades personals.

Per a socis i sòcies: nom i cognoms, número de DNI, adreça postal i electrònica, telèfon i número de compte bancari. El nom i cognoms i les adreces es fan servir per a les comunicacions de l’entitat relatives a les pròpies activitats i per a la gestió administrativa i de funcionament de l’entitat. El número de compte bancari es fa servir exclusivament per a la gestió de cobrament de les quotes de soci. Les dades es destrueixen quan el soci es dona formalment de baixa de l’Associació.

Per a proveïdors i creditors:  nom i cognoms o raó social, número de DNI o NIF, telèfon, adreça postal, adreça electrònica i número de compte bancari si escau. Es fan servir per a la gestió de les relacions professionals. Les dades es conserven més enllà de la finalització de la relació professional com a part del registre històric.

Aquestes dades no es fan públiques ni en cap cas es cedeixen a tercers, llevat que la persona interessada ho hagi autoritzat expressament o per qüestions legals. Lògicament, nom i cognoms o raó social i número de compte bancari s’han de lliurar a les entitats bancàries corresponents en el procés de gestió de cobrament de les quotes o liquidació de factures.

3. Procedència de les dades

Les dades són les que ens ha facilitat el mateix soci o sòcia en el moment de formalitzar la seva inscripció a l’Associació. Les persones interessades subministren les seves dades de manera voluntària en tot moment, i per això garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i en responen; l’Associació es reserva el dret d’excloure dels serveis les persones que hagin facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

4. Legitimació

L’Associació està legitimada per al tractament d’aquestes dades pel consentiment de la persona interessada, des del moment de formalitzar la inscripció.

5. Drets de les persones quan faciliten les seves dades

En qualsevol moment, una persona pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què tracta l’Associació les seves dades. Aquesta persona pot:

Accedir a les seves dades, és a dir, sol·licitar quines dades seves té l’Associació i quin ús en fa.
Rectificar les seves dades, és a dir, sol·licitar la modificació o la rectificació de dades inexactes.
Suprimir les seves dades, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no se’n faci cap més tractament, fora de les que la llei exigeix conservar.
Oposar-se a un tractament, és a dir, que l’Associació no faci un ús concret de les seves dades.
Limitar el tractament, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin conservades únicament per necessitats legals.

Exercir el dret de portabilitat de les dades, és a dir, que l’Asssociació li ha de lliurar les dades en un format compatible perquè les pugui portar a un tercer que li ha ofert un servei.

Per a qualsevol d’aquestes gestions, la persona interessada pot dirigir un escrit a l’Associació amb la indicació del dret que vol exercir (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les dades), juntament amb una còpia del seu DNI, a l’adreça següent:

Associació Els Pastorets de Balsareny – Presidència
Carrer Sant Domènec, 41
08660 Balsareny

o bé a l’adreça electrònica pastoretsbalsareny@gmail.com

Un cop rebuda la comunicació, l’Associació disposarà del termini d’un mes per donar una resposta. Si la persona interessada estigués en desacord amb la resposta rebuda i considerés que s’estan vulnerant els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es

Igualment, si la persona interessada desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Associació, es pot posar en contacte amb aquesta institució mitjançant  l’adreça electrònica esmentada.